Virum/Sorgenfri netværks virksomhedsplan

2014-16

Nedenstående er beskrivelser af netværkets særlige indsatsområder.

Alle netværkets indsatsområder tager afsæt i de, for dagtilbudsområdet relevante dokumenter: læringsgrundlaget ”Design for læring”, Børne- og ungepolitikken, samt Inklusionsstrategien. Alle dokumenter er indarbejdet i indsatsområderne, og ligger derfor som teoretisk og vidensmæssig baggrund for disse.

 

 

 

Indsatsområde

Inklusion

Økonomi

Overført fra 2013 – kr. 0

Tildelt af LTK 2014 – afventer stadig

Forbrug 2014:

Foredrag med Svend Erik Smith: Indtil videre betalt af de ca. 40.000, der blev overført til netværket fra 2013.

Formål

At flere børn oplever sig som en del af et fællesskab. Fællesskabet kan være mange forskellige fællesskaber, store som små. Det der er væsentligt for fællesskabet er, at det er et fællesskab, som er med til at understøtte barnets trivsel, læring og udvikling bedst muligt.

(Se bilag m. projektbeskrivelsen af ”Udviklingsforløb om læringsstile”)

Mål:

At der er fokus på befordrende læringsmiljøer, som inkluderer og imødekommer alles behov

At få en fælles viden om læringsstilsteorien, gennem oplæg, fælles kurser og afprøvning af aktioner.

At få kendskab til egen og kollegers læringsprofil, og reflektere over det, ind i teamsamarbejdet

At forældrene får kendskab til arbejdet med læringsstile, gennem en temaaften med Alice Darville.

Succeskriterier

At udvikle fælles sprog og forståelse, ud fra teorien om læringsstile.

At arbejde med teamet som forum for fælles refleksion og praksisudvikling

At inddrage og informere forældre om udviklingsarbejdet

At de professionelle fortsat udvikler deres professionelle praksis, i forhold til de aktuelle børn, og deres forudsætninger.

Evaluering

Planen er en midtvejsevaluering i foråret 2015, men vi procesevaluerer undervejs, og for personalet, vil teamsparringen også fungere som evaluering.

Evalueringen foregår i samarbejde med Alice Darville.

 

 

Indsatsområde

Natur og naturfænomener

”Dyrene i Danmark”

Økonomi

Tildelt af CUP 2014– kr. 242.534

Humlehusets anpart – kr. 40.000

Forbrug 2014:

Tilkøb af Dorrit Hansen, leder af Naturskolen, samt brug af Sally Ida Frandsen, naturvejleder i LTK

Tilkøb af busser.

Indkøb af materialer.

Tilkøb af journalist og fotograf, til dokumentation

En eventuel rest udmøntes til de enkelte dagtilbud, efter børnetal, så der kan indkøbes materialer til anlæg på legepladsen, der tager hensyn til børnenes læringsstile. Sammenhæng mellem natur, sanser og læringsstile.

Formål

Udmøntning af den politisk vedtagne naturpulje.

Integration af læringsstile, gennem et projektforløb der omhandler brug af sanser i naturen.

Projektet omhandler den natur, der omgiver os i hverdagen, både flora og fauna.

Forløbet tager udgangspunkt i læreplanstemaet Natur og naturfænomener. Projektet forløber fra uge 37 – 40.

At alle netværkets ansatte opnår et fælles sprog, og en praktisk omsættelig viden på området natur og naturfænomener.

At alle børn oplever, undersøger og lærer om dyrene i Danmark.

Mål

Medarbejdere:

Opnå viden om mulighederne for at integrere teori og praksis, om forskellige læringsstile, jvf indsatsbeskrivelse vedr. inklusion, i forbindelse med praktiske naturforløb.

Bygge videre på den opnåede viden, om den naturvidenskabelige indfaldsvinkel, tilegnet under projektet ”Science i børnehøjde” i samarbejdet med Experimentariet i 2013, samt det teoretiske grundlag for ”rum og læring” udvikling og læringsgrundlaget ud fra begrebet ”dig og mig om noget” jf. beskrivelsen i virksomhedsplan 2013.

Børn:

Opleve mulighed for at bruge alle sanser i naturen.

Gøre sig erfaringer med forskellige typer af udendørs læringsmiljøer, der er tilrettelagt under hensyntagen til forskellige læringsstile, samt børnenes alder og formåen.

Opnå begreber om, og gøre sig erfaringer med natur og dyreliv, i lokalområdet.

Projektbeskrivelse:

Kursus for medarbejdere:

I et samarbejde med Naturskolen i Rude skov og naturvejleder Sally Frandsen arrangeres to udviklings- og workshopdage, for 16 medarbejdere i netværkets otte dagtilbud.

Forløbet tager udgangspunkt i læreplanstemaet Natur og naturfænomener, under titlen ”Dyrene i Danmark”.

Kurset vil forløbe over 2 hverdage, d. 19. og 20. august kl. 9-16.

Det overordnede tema er ”Dyrene i Danmark”, og kurser vil indeholde en blanding af fagligt og praktisk input om Dyrene i Danmark (hvirvelløse dyr, fisk, krybdyr, padder, fugle og pattedyr), didaktiske oplæg samt øvelser om naturformidling og undersøgende tilgang til naturforståelse (science)og ikke mindst planlægning og udviklingsarbejde i forhold til det konkrete arbejde på temadagene for børnene.

Kurset tilrettelægges til medarbejdere fra vuggestue og børnehave. Dette for at sikre, at den opnåede viden bliver målrettet de enkelte aldersgruppers indlæringsniveau.

Temadage for børnene:

Temadagene afholdes den 8., 15. og 22. september for vuggestuebørnene og den 19. og 26. september for børnehavebørnene. Alle dagene vil komme til at foregå på Naturskolen i Rude skov, med aktiviteter udformet som et Stjerneløb. Medarbejderne, som har deltaget i workshopdagene, vil stå for de enkelte aktiviteter.

For vuggestuebørnene gælder det, at barnet skal kunne gå, for at deltage i temadagene, på Naturskolen.

Der vil, i det enkelte dagtilbud, følges op med forskellige aktiviteter; kriblekrable-undersøgelser i nærområdet, indendørs ”bosættelser” og hvad der ellers følger naturligt, af temadagene.

Forløbet afsluttes med en workshop. Der vil blive mulighed for at se, høre, mærke og afprøve, det som dagtilbuddene har været optaget af, under projektets forløb.

Forældre, ansatte, CUP, politikere, netværk, o.a. inviteres.

Succeskriterier

At medarbejdere efterfølgende selv ser sig i stand til at tilrettelægge et forløb, der tilgodeser børnenes forskellige læringsstile under naturforløb.

At alle netværkets medarbejdere opnår et fælles sprog, og en praktisk omsættelig viden på området natur og naturfænomener.

At børnene oplever at blive mødt på deres forskellige læringsstile, samt udvikler begreber og opnår praktiske erfaringer med nærmiljøets dyr og natur.

Evaluering

Forløbene i dagtilbuddene, procesevalueres løbende, i netværket, og dokumenteres via en workshop, medio november 2014, for kolleger, familier, Cup og politikere.

Journalist og fotograf tilkøbes, som hjælp til dokumentation af forløbet.

Ledergruppen opstiller mål, planlægning og tegn ved hjælp af SMTTE-modellen. Alle medarbejdere i netværket, arbejder ud fra denne. I hvert dagtilbud, afsluttes forløbet ved hjælp af SMTTE-modellens evalueringsdel.

Praksisformidlerne, for natur og naturfænomener, samler dagtilbuddenes evalueringer, og mødes efter projektforløbet, for at lave en netværks-evaluering.

Dette vil give netværket mulighed for, at lave fælles evaluering på fælles mål, der kan anvendes til fremtidig planlægning af udviklingsforløb.

 

 

 

 

 

Indsatsområde

Netværk

Økonomi

Overført fra netværkspuljen 2013: kr. 39.100, 31

(kr. 46. 000 mistet fra alle puljer i 2013)

Forbrug 2014:

Herudover forpligter vi os til, at afsætte 10.000 kr. hver om året, til fortsættelse af lederudvikling:

I alt: kr. 80.000

Formål

Vi vil fokusere på, at fortsætte ledelsens tilegnelse af ny viden, ved deltagelse i konferencer/seminarer, der har fokus på nyeste forskning og udvikling af pædagogisk praksis.

Vi vægter fastholdelse og udvikling af samarbejdet, samt en styrkelse af kommunikationen i netværkets ledelsesteam.

Mål

At sikre bedre implementering af netværkets projekter, samt udvikling af en fælles platform for ledelse.

Vi har, i samarbejde med souscheferne/DPL, planlagt et fælles strategiseminar i november. For at skabe en helhed i vores forskellige projekter, blev vi enige om, at benytte Svend-Erik Schmidt, som også er koblet på vores projekt om læringsstile i dagtilbud.

Svend-Erik er, udover at være ekspert i læring, også uddannet indenfor kommunikation, og derfor oplagt at bruge som konsulent, i forhold til samarbejdet i vores ledelsesteam.

Vi har, som ledere, deltaget i et 3-dages kursus i læringsstile, på Hotel Legoland, hvor vi første gang stiftede bekendtskab med Svend-Erik.

I forbindelse med dette kursus, introducerede han os til forskellige kommunikationsteknikker, som vi nu vil tage udgangspunkt i.

Målet er, at få et fælles sprog, og en fælles værktøjskasse, for ledelsesteamet.

Seminaret varer 2 dage, og bærer overskriften: ”Klar tale med hoved, hænder og krop – om tydelig kommunikation i teori og praksis”og tager udgangspunkt i følgende underoverskrifter:

· Gennemslagskraft som leder

· Ny gruppe/etableret gruppe

· Allieret/modstander

· Gruppedynamik

· Troværdig kommunikation

Herudover skal vi arbejde med praktisk kommunikationsteknik, og hvilke faktorer der spiller ind, når vi kommunikerer med hinanden.

Formålet er at opnå større trivsel, samt forudsætninger for at lære og udvikle os, gennem klar og tydelig kommunikation.

Succeskriterier

Vi opnår en tydeligere rollefordeling, i vores ledelsesteam.

Vi får konkrete og anvendelige redskaber, til at styrke vores kommunikation, i alle sammenhænge.

Vi får, gennem deltagelse i seminarer, ny viden, der kan inspirere os til at videreudvikle og opkvalificere praksis.

Evaluering

Vi foretager en løbende procesevaluering, på de fælles netværksmøder , for ledere og souschefer/DPL.

Evalueringen vil tage udgangspunkt i de nye kompetencer, og hvordan vi anvender dem i praksis. Dette gælder både for samarbejdet i teamet, og i udførsel af fælles udviklingsprojekter.

Desuden vil vores samarbejde, og forventninger til hinanden, blive drøftet på vores fælles møder, og fremtidige seminarer.

Tilføjelser for eget dagtilbud

Vuggestuen Kaplegården

SAL

AL

Læringsgrundlaget

SAL-møder er fastlagt frem til december 2014, de afholdes ca. hver 2. uge. Den systemiske teoretiske baggrund for SAL, er implementeret i dagligdagens drøftelser omkring børnene, ligesom medarbejderne fortsat arbejder med perspektivskifte.

AL-projektet omhandlede reduktion af uro i vuggestuens garderobe, og børnenes selvhjulpenhed. Projektet er hjulpet på vej af pædagogisk konsulent Dorthe Thorup, da vi i Kaplegården ikke har haft mulighed for, at have en på AL-tovholderuddannelsen. Projektet afsluttes i maj.

Læringsgrundlaget er i gang med at blive implementeret i vuggestuen. Vi arbejder med læringsrum og læringsstile. Har i forbindelse med Sussanne Staffeldt lavet om på indretningen, og skal nu sammen med Alice Darville, arbejde med læringsstile.

Tilføjelser for eget dagtilbud

Vuggestuen Villa Furesø

SAL

AL

Læringsgrundlaget

SAL- møder er planlagt og afholdt, med 3 ugers interval, i hele 2013, men på grund af mange nye og små børn, er vi blevet kraftigt udfordret på dette, i starten af 2014. Det har betydet at vi har måttet nedjustere hyppigheden af SAL-møder, og i perioder helt aflyse dem. I efteråret 2014 vil vi planlægge SAL-møder således, at en stue af gangen, kører et forløb over 6 uger. På den måde vil vi optimere implementeringen af tankegangen bag SAL, på stuerne.

AL-projektet omhandlede den voksnes rolle i forhold til at fastholde børnenes opmærksomhed i en styret aktivitet. Aktionen blev igangsat i november/december 2013. der er arbejdet med den voksnes tydelighed og engagement. Projektet blev kun delvist gennemført. På grund af sygdom og ferie hos personalet. Der er ikke planlagt nyt forløb, da vi siden januar har modtaget mange børn, og flere på 7 måneder. Pt er AL-tovholderen på orlov, og lederen går i gang med AL-uddannelsen, efter sommerferien. Planen er at genoptage AL i det sene efterår.

Læringsgrundlaget er implementeret i Villa Furesøs praksis. Dette viser sig blandt andet ved, at vi prioriterer modtagelse og indkøring af nye børn højt, for at sikre det enkelte barns udvikling og trivsel, gennem tilgængelige og nærværende voksne, som forudsætning for læring. Vi arbejder med børnene i mindre grupper, for at differencere læring, og har integreret læreplanstemaerne, både i dagligdagen, og i særlig tilrettelagte projekter. Vi arbejder videre på at tænke ”Design for læring” ind i vores praksis.

Tilføjelser for eget dagtilbud

Skovbakkens børnehave

SAL

AL

Læringsgrundlaget

SAL har vi brugt meget tid på da det blev bestemt, at det skulle der arbejdes fast med. Det ligger i rullende skemaer, hvor der først er et SAL møde og efter ca. 8 uger er der et evalueringsmøde. Sådan kører det, så alle stuer går på skift. Har man brug for tid uden for det rullende skema, finder vi tid til det.

Vores møder ligger 90 % af tiden fast i mellem 13-14, dog kan der komme møder ud over det aftalte som så passes ind.

Hos os har vi valgt at køre aktionslæringen ind, på den måde at Sara som pt. er den eneste uddannede har et forløb kørende med tre andre medarbejdere. Forløbet er startet i starten af indeværende år og er sat i vores ugentlige skema i rullende turnus. Det betyder, at der i opstarten af forløbet var lagt lidt flere møder ind end der efterfølgende har været. Efterhånden som der er blevet aftalt aktioner, er der også lidt længere mellem møder. Der er typisk lagt et møde ind hver 4 uge.

Når aktionslæring bliver mere indarbejdet, bliver der lagt flere møder ind i vores ugeskema

Læringsgrundlaget er implementeret i Skovbakkens Børnehaves praksis. Vi ser dagligt, at læringen sker i egen praksis og i relationer, når børnene er aktive i meningsfulde aktiviteter i samspil med andre børn og engageret voksne.

Tilføjelser for eget dagtilbud

Børnehuset Spurvehuset

SAL

AL

Læringsgrundlaget

SAL møder er fastlagt frem til, at kunne ligge hver fredag efter behov fra Maj 2014. Den systemiske teoretiske baggrund for SAL er implementeret i dagligdagens drøftelser omkring børnene, ligesom medarbejderne fortsat arbejder med perspektivskifte

I foråret 2014 bliver der afviklet 2 AL-forløb. Et for vuggestueafd. og et for børnehaveafd.

I efteråret 2014 afvikles endnu et AL-forløb for hele huset, her vil det overordnet tema: være læringsstile

Læringsgrundlaget er implementeret i Spurvehusets praksis samt i institutionens eget læringssgrundlag. Læringsgrundlaget ”design for læring” drøftes i bestyrelsens i foråret 2014 og på personaledagen efteråret 2014.

Tilføjelser for eget dagtilbud

Vuggestuen Børnereden

SAL

AL

Læringsgrundlaget

Børnereden har 3 SAL-tovholdere, og arbejder systematisk med metoden. Mødehyppigheden er hver 4. uge, i tidsrummet 12.00 – 13.30, hvor alle, så vidt det er muligt, deltager. Vi har en løbende dialog på vores onsdagsmøder, omhandlende opfølgning på de SAL-forløb, der er sat i gang. Hverdagen er generelt præget af den ”SALske” tankegang.

I forbindelse med aktionslæring har AL-tovholderen set på tidsrummet fra 11.30 - 12.00, som er puttesituationen. AL-tovholderen og personalegruppen har set på, hvordan der konstruktivt kunne ændres på strukturen i dette tidsrum, så vi kunne implementere dig-og-mig-om-noget. Denne aktivitet har bestået i, at en person har opholdt sig hos børnene, så der kunne skabes fordybelse i forskellige legesituationer, samt dig-og-mig-om-noget på badeværelset.

Situationen er blevet filmet, der er lavet selviagttagelse og givet tilbagemeldinger til personalegruppen ud fra den konkrete aktion. Vi har vægtet dig-og-mig-om-noget, rum og læring, refleksion, undren og forskellige eksperimenter. Udfaldet fungerer rigtig godt, og der er kommet mere nærvær og fordybelse på stuen.

Vi vil fremadrettet arbejde videre med denne aktion, samt tage nye emner op, som vi kan forundres over og lave nye aktioner ud fra.

Souschefen bliver, til efteråret, også uddannet AL-tovholder.

Læringsgrundlaget er i gang med at blive implementeret i vuggestuen. Vi tænker i mindre grupper, både ude og inde, i forhold til interaktionen mellem børn/børn og børn/voksne.

Vi planlægger ud fra Rum og læring, læringsstile samt læreplanerne. Vi vil i løbet af 2014, have en dialog med bestyrelsen, om hvorvidt vi kan se Børnereden i Læringsgrundlaget.

Tilføjelser for eget dagtilbud

Børnehuset Mælkevejen

SAL

AL

Læringsgrundlaget

I Mælkevejen er den daglige pædagogiske leder, samt en pædagog fra hver afdeling, SAL-tovholdere. SAL afholdes ca. hver 2. uge i huset, skiftevis på stuerne. SAL bruges både til at afdække særlige behov hos børnene, men også i personalets samarbejde.

Det har været 2 spændende aktioner der har været kørt af AL-tovholderen, i Mælkevejens børnehaveafdeling, bl.a. omhandlende børnenes færden i garderoben, i mellemgruppen. Desværre har vi kun 1 tovholder til 27 medarbejdere og 114 børn, så det er en lang proces, at få AL ordentligt implementeret, under de givne vilkår. I efteråret, skal vores daglige pædagogiske leder, også uddannes som AL-tovholder.

I Mælkevejen har personalet været meget optagede af læringsbegrebet, og vi har arbejdet med en kombination af det fysiske, psykiske og æstetiske læringsmiljø, herunder Rum og læring, læringsstile og workshops med kunstner Louise Friis. Læreplanerne er også en del af arbejdet med læring, og der arbejdes systematisk med dette, i Børnehuset Mælkevejen.

Tilføjelser for eget dagtilbud

Børnehuset Humlehuset

Kommer senere

Kommer senere

Tilføjelser for eget dagtilbud

Børnehuset Askevænget

SAL

AL

Læringsgrundlaget ”design for læring”

SAL møder er fastlagt frem til efteråret 2014, de afholdes ca. hver 3. til 4 uge. Den systemiske teoretiske baggrund for SAL er implementeret i dagligdagens drøftelser omkring børnene, ligesom medarbejderne fortsat arbejder med perspektivskifte.

AL projekt omhandlende børnehavens konstruktionsrum er afholdt i månederne januar til marts. Der er arbejdet med at udvikle rummets læringsmiljø.

Læringsgrundlaget er implementeret i Askevængets praksis samt i institutionens eget læringssgrundlag/principper for sprogarbejde og relationsarbejde. Læringsgrundlaget ”design for læring” er ligeledes drøftet og relateret til praksis på en pædagogisk lørdag i februar 2014.

 

 

 

 

 

 

 

Strategiplan 2013-2016

 

Indsatsområde

2013

2014

2015

2016

Natur:

-”Sience i børnehøjde”

-Udannelse af personale på eksperimentariet

-Evaluering ved Workshop i Virumhallen d. 27/11

Implementering af læringstile i arbejdet med formidling af natur.

Praksisforløb med integration af læringsstile

Læringsmiljøer

-”Rum og læring”

Uddannelse af medarbejdere ved Susanne Staffeldt og Charlotte Ringsmose.

-Foredrag og indretningsforslag til læringsmiljøer i de enkelte dagtilbud.

Vi arbejder fortsat med det fysiske læringsrum, og kobler det mentale læringsrum på, gennem arbejdet med læringsstile (jf indsatsområdet: inklusion 2014)

Lederudvikling

-Seminar for ledere VIDA (ny viden for dagtilbud)

Strategiseminar for ledere og souschefer/DPL, med 1 konsulent, i efteråret. Svend-Erik Schmidt

Strategiseminar for ledere og souschefer/DPL

Strategiseminar for ledere og souschefer/DPL

Læringsstile

Læringstilsseminar for ledere med Svend Erik Schmidt 10.-12. september.

-Ultimo ´13. ,Introduktion til læringsstile (ledere og souschefer)ved Alice Darville

Læringsstilsforedrag for personalet, af Svend Erik Schmidt, d. 30/3 og d. 10/4. Udarbejdelse af personlig profil, samt personalemøder og forældremøder, i de enkelte dagtilbud, med Alice Darville, i det sene forår.

Workshop, videndeling, samt en midtvejsevaluering, i foråret.

Aktionslæring

Introduktion af AL til medarbejdere

AL uddannelse af ledere som AL facilitatoerer (Mangler Villa Furesø)

AL tovholdere uddannes første modul.

Her mangler Kaplegården

AL tovholdere uddannes på modul 2.

Villa Furesøs leder uddannes

Kaplegårdens medarbejder starter uddannelse

Alle dagtilbud kører mindst et AL forløb.

Der afholdes AL tovholdermøde i netværket den 8 maj 12-14

Vi forventer, at alle souscefer/DPL, bliver uddannede som AL-tovholdere, i sensommeren.

SAL

Souschefgruppen udpeges som SAL tovholdere. Gruppen er ansvarlig for at der fortsat holdes fast i implementeringen SAL i alle dagtilbud i VSN

Der uddannes flere SAL tovholdere i netværket

Arbejdet med SAL holder i det tidlige forår pause pga. indsatsen omkring AL, SAL møderne genoptages i det sene forår.

SAL tovholderne begynder nu så småt, at blive brugt udenfor eget dagtilbud.

SAL fastholdes fortsat gennem Souschef gruppen –